Cho hàm số \(y = ax\) có đồ thị như hình bên. Giá trị của \(a\) bằng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook