Cho hàm số y = f (x) đồng biến trên khoảng (a;b) Mệnh đề nào sau đây sai?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook