Cho hàm số \[y=f\left( x \right)=a{{x}^{4}}+{{b}^{2}}{{x}^{2}}+1\left( a\ne 0 \right).\] Trong các khẳng định dưới đây, khẳng định nào là đúng ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook