Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có đạo hàm $f'\left( x \right)={{x}^{2}}\left( x-1 \right){{\left( 13x-15 \right)}^{3}}$. Khi đó số cực trị của hàm số $y=f\left( \frac{5x}{{{x}^{2}}+4} \right)$ là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook