Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) có đạo hàm \(f'\left( x \right) = \dfrac{1}{{2x - 1}}\) và \(f\left( 1 \right) = 1\). Tính \(f\left( { - 5} \right)\) ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook