Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) có đạo hàm liên tục trên [0;1], thỏa mãn \(\int\limits_0^1 {f\left( x \right)dx} = 3\) và \(f\left( 1 \right) = 4\). Tích phân \(\int\limits_0^1 {xf'\left( x \right)dx} \) có giá trị là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook