Cho hàm số \[y=f\left( x \right)=\frac{x+1}{x-1}\] có đồ thị \[\left( C \right)\]. Giả sử A, B là hai điểm nằm trên \[\left( C \right)\] đồng thời đối xứng nhau qua điểm I là giao điểm của hai đường tiệm cận của đồ thị \[\left( C \right)\]. Dựng hình vuông AEBD . Tìm diện tích nhỏ nhất \[{{S}_{\min }}\] của hình vuông đó.


Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook