Cho hàm số \(y = {\left( {x + 2} \right)^{ - 2}}\). Hệ thức giữa \(y\) và \(y''\) không phụ thuộc vào \(x\) là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook