Cho hàm số $y{\rm{ }} = {\rm{ }}f\left( x \right) = - 3x{\rm{ }}.$ Hai điểm $M,{\rm{ }}N$ phân biệt cùng thuộc đồ thị hàm số.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook