Cho hạt \(\alpha \,\,\left( {{}_2^4He} \right)\) có khối lượng 4,0015u. Biết \({m_p} = 1,0072u;{m_n} = 1,0086u;1u = 931,5{\rm{ }}MeV/c\). Năng lượng liên kết riêng của hạt α là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook