Cho hệ phương trình: $\left\{ \begin{array}{l}(m - 1)x + y = 3m - 4\\x + (m - 1)y = m\end{array} \right.$. Hệ thức liên hệ giữa $x$ và $y$ độc lập đối với tham số $m$ khi hệ có nghiệm duy nhất là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook