Cho hệ phương trình: $\left\{ \begin{array}{l}{m^2}x + (m + 4)y = 2\\m(x + y) = 1 - y\end{array} \right.$. Để hệ này vô nghiệm điều kiện thích hợp cho tham số $m$ là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook