Cho hệ phương trình: $\left\{ \begin{array}{l}mx - \left( {m + 1} \right)y = 3m\\x - 2my = m + 2\\x + 2y = 4\end{array} \right.$.Để hệ phương trình có nghiệm giá trị thích hợp của tham số $m$ là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook