Cho hệ phương trình: $\left\{ \begin{array}{l}m{\rm{x}} + (3m - 2)y + m - 3 = 0\\2x + (m + 1)y - 4 = 0\end{array} \right.$. Hệ thức liên hệ giữa $x$ và $y$ độc lập đối với tham số $m$ khi hệ phương trình có nghiệm duy nhất là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook