Cho hệ phương trình: $\left\{ \begin{array}{l}mx - y = 2\\3x + my = 5\end{array} \right.(m \ne 0)$. Giá trị của $m$ để hệ phương trình có nghiệm duy nhất thoả mãn $x + y < 1$ là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook