Cho hệ phương trình : $\left\{ \begin{array}{l}mx - y = 2m\\x - my = 1 + m\end{array} \right.$. Giá trị thích hợp của tham số $m$ để biểu thức $P = xy$ đạt giá trị lớn nhất.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook