Cho hệ phương trình $\left\{ \begin{array}{l}x + y = m + 1\\{x^2}y + {y^2}x = 2{m^2} - m - 3\end{array} \right.$ và các mệnh đề :

(I) Hệ có vô số nghiệm khi \(m = - 1\) .

(II) Hệ có nghiệm khi \(m > \dfrac{3}{2}\) .

(III) Hệ có nghiệm với mọi \(m\) .

Các mệnh đề nào đúng ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook