Cho hình bình hành $ABCD$ có \(\widehat A = 3\widehat B\) . Số đo các góc của hình bình hành là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook