Cho hình chóp \[S.ABC\] có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B. Biết \[AB=BC=a\sqrt{3},\] \[\widehat{SAB\text{ }}=\widehat{SCB}=90{}^\circ \] và khoảng cách từ A đến mặt phẳng \[\left( SBC \right)\] bằng $a\sqrt{2}.$ Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp $S.ABC$.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook