Cho hình chóp tứ diện đều \[S.ABCD\] có canh đáy a, cạnh bên hợp với đáy một góc \[60{}^\circ \]. Gọi M là điểm đối xứng với C qua D, N là trung điểm của SC, mặt phẳng \[\left( BMN \right)\] chia khối chóp \[S.ABCD\] thành 2 phần. Tính tỉ số thể tích của hai phần đó.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook