Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.EFGH$ . Các đường thẳng nào vuông góc với mặt phẳng $\left( {EFGH} \right)$ ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook