Cho hình thang vuông \(ABCD\,\,\,\,\left( {\angle A = \angle D = {{90}^0}} \right)\) có hai đường chéo \(AC\) và \(BD\) vuông góc với nhau tại \(H.\) Biết \(HD = 18cm,\,\,HB = 8cm,\) tính diện tích hình thang \(ABCD\).

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook