Cho hình vẽ, biết \(\widehat {EFP} = 47^\circ \) . Hai đường thẳng $MN$ và $PQ$ song song với nhau khi:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook