Cho hình vẽ dưới đây với \(\widehat {BAH} = \widehat {ACH}\) .

Khi đó các mệnh đề

(I) \(\Delta AHB\backsim\Delta CHA\;(g - g)\)

(II) \(\Delta AHC\backsim\Delta BAC\;(g - g)\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook