Cho hình vẽ sau:

Biết \(a//\,b,\,\widehat {{A_1}} = {50^0}\). Tính \(\widehat {{B_1}}\)?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook