Cho hình vẽ sau:

Biết \(a \bot c,\,b \bot c,\,{\rm{x}} = 3y\). Tính $x,{\rm{ }}y.$

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook