Cho hình vẽ sau:

Biết \(AB//\,DE,\,\widehat {BAC} = {115^0},\,\widehat {CDE} = {125^0}.\) Tính: \(\widehat {BAC} + \widehat {AC{\rm{D}}} + \widehat {C{\rm{D}}E}\).

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook