Cho hình vẽ sau:

Biết \(\widehat {{B_4}} = {60^0}\). Tính \(\widehat {{B_1}},\widehat {{B_2}},\widehat {{B_3}}\).

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook