Cho hình vẽ sau:

Biết \(x//\,y\,//z,\,\widehat A = {125^0},\,\widehat E = {37^0}\) . Tính \(\widehat {A{\rm{D}}E}\).

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook