Cho hình vẽ sau với \(Oz\) và \(Ox\) là hai tia đối nhau. Chọn câu sai.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook