Cho hỗn hợp X gồm 2 ankan A và B ở thể khí, có tỉ lệ số mol trong hỗn hợp nA : nB = 1 : 4. Tỷ khối của hỗn hợp X so với khí He là 13,1. Công thức phân tử của hai ankan A và B lần lượt là :

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook