Cho \(I = \int\limits_0^4 {\sin \sqrt x dx} ,\) nếu đặt \(u = \sqrt x \) thì:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook