Cho \(\int\limits_2^6 {f\left( x \right)dx = 4} \) và \(\int\limits_2^6 {g\left( x \right)dx = 5,} \) khi đó \(\int\limits_2^6 {\left[ {3f\left( x \right) - g\left( x \right)} \right]dx} \) bằng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook