Cho khai triển nhị thức Newton của\[{{\left( 2-3x \right)}^{2n}}\], biết rằng n là số nguyên dương thỏa mãn \[C_{2n+1}^{1}+C_{2n+1}^{3}+C_{2n+1}^{5}+...+C_{2n+1}^{2n+1}=1024.\]Hệ số của\[{{x}^{7}}\] bằng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook