Cho khối hộp chữ nhật \[ABCD.ABCD\] có thể tích bằng \[2016.\]Thể tích phần chung của hai khối \[A.B'CD'\text{ }v\grave{a}\text{ }A'BC'D\] bằng.


Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook