Cho khối lượng của hạt nhân \({}_{47}^{107}Ag\) là \(106,8783u\); của notron là \(1,0087u\); của proton là \(1,0073u\). Độ hụt khối của hạt nhân \({}_{47}^{107}Ag\) là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook