Cho khối nón đỉnh S, trục SI (I là tâm của đáy). Mặt phẳng trung trực của SI chứa khối chóp thành hai phần. Gọi \[{{V}_{1}}\] là thể tích cảu phần chứa S và \[{{V}_{2}}\] là thể tích của phần còn lại. Tính \[\frac{{{V}_{1}}}{{{V}_{2}}}\] ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook