Cho \(x\) là số thỏa mãn \(x - \left( {\dfrac{2}{{3.5}} + \dfrac{2}{{5.7}} + \dfrac{2}{{7.9}} + ... + \dfrac{2}{{97.99}}} \right) = - \dfrac{1}{{99}}\). Chọn kết luận đúng.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook