Cho lăng trụ tam giác \[ABC.A'B'C'\] có đáy ABC là tam giác đều cạnh \[AB=2a\sqrt{2}\]. Biết \[AC'=8a\] và tạo với mặt phẳng đáy một góc \[45{}^\circ \]. Tính thể tích V của khối đa diện \[ABCC'B'\].

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook