Cho lăng trụ tam giác ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác đều cạnh a. Hình chiếu của A' xuống (ABC) là tâm O đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC biết AA' hợp với đáy ABC một góc ${{60}^{0}}$. Thể tích lăng trụ là :

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook