Cho \(\left( {I;3cm} \right)\) và \(\left( {J;4cm} \right)\) cắt nhau tại \(M\) và \(N.\) \(IJ\) cắt \(\left( {I;3cm} \right)\) tại \(E.\)

Cho các khẳng định sau:

\(\left( I \right):IM = IN = 3cm\)

\(\left( {II} \right):JM = IN = 4cm\)

\(\left( {III} \right):IM = 4cm\)

\(\left( {IV} \right):JE = 4cm\)

Trong các khẳng định trên, có bao nhiêu khẳng định đúng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook