Cho \({\log _2}x = \sqrt 2 \). Giá trị của biểu thức \(P = \log _2^2x + {\log _{\dfrac{1}{2}}}x + {\log _4}x\) bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook