Cho lượng dư dung dịch AgNO3 vào dung dịch hỗn hợp gồm 0,1mol NaF và 0,1mol NaCl. Khối lượng kết tủa tạo thành là :

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook