Cho m gam hỗn hợp kim loại A gồm Mg, Al, Zn bằng dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được 1,344 lít khí ở đktc. Mặt khác, khi hòa tan hoàn toàn hỗn hợp A bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư thu được V lít khí SO2 (đktc). Tìm giá trị của V

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook