Cho mạch điện như hình vẽ.

Biết \({C_1} = 6\mu F\), \({C_2} = 3\mu F\), \({C_3} = 6\mu F\), \({C_4} = 1\mu F\), \({U_{AB}} = 60V\).

Hiệu điện thế trên tụ ${C_4}$ có giá trị là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook