Cho mạch điện như hình vẽ. Biết \(E = 6,6\,V;r = 0,12\,\,\Omega ;{D_1}:6V - 3W;{D_2}:2,5V - 1,25W\). Điều chỉnh \({R_1}\) và \({R_2}\) sao cho 2 đèn sáng bình thường. Tính giá trị của \({R_2}\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook