Cho mạch điện RLC mắc nối tiếp, $R=50\Omega $, cuộn dây thuần cảm $L=\frac{1}{\pi }H$, tụ điện có điện dung $C=\frac{{{10}^{-4}}}{0,5\pi }$ . Đồ thị điện áp hai đầu cuộn cảm theo thời gian có một phần như hình vẽ.

Dựa vào đồ thị suy ra pha ban đầu của điện áp hai đầu đoạn mạch là

       

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook