Cho mệnh đề “$\forall x \in R:{x^2} < x$”. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là phủ định của mệnh đề?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook