Cho \(x + n = 2\left( {y - m} \right),\)

khi đó giá trị của biểu thức \(A = {x^2} - 4xy + 4{y^2} - 4{m^2} - 4mn - {n^2}\) bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook