Cho \(n\) điểm phân biệt trên đường thẳng \(xy\) và điểm \(M\) nằm ngoài đường thẳng \(xy.\) Nối \(M\) với \(n\) điểm đó ta đếm được \(66\) tam giác. Vậy giá trị của \(n\) là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook